-صاحب امتیاز-

مرور برچسب

حمل اثاثیه

جا به جایی اثاثیه یک خانواده سید بزرگوار

با عنایت خدای متعال کامیون حمل اثاث و چند نفر کارگر هماهنگی های لازم صورت گرفت و روز گذشته اثاثیه خانواده سید مستمندی در پردیسان جابجا گردید .و هزینه حمل ان توسط شما خیرین گرامی تامین شد.خدابه بانیان خیر وبرکت عنایت کنه.