مرکز نیکوکاری شهید نبی لو برگزار می کند:

پویش مردمی
«عید را به خانه نیازمندان ببریم»

ویژه روزهای پایانی سال ۱۴۰۰

با اولویت کمک به خانواده های نیازمند بیمار و بی سرپرست

واریز کمک های نقدی به شماره کارت:
۶۰۳۷-۹۹۷۹-۵۰۰۳-۹۶۹۴