واریز کمک های نقدی

از طریق شماره کارت
(به نام مرکز نیکوکاری شهید نبی لو)

۶۰۳۷-۹۹۷۹-۵۰۰۳-۹۶۹۴

۶۲۱۸#*۸۸۷۷*

قم، پردیسان، فلکه شهرداری، استقلال ۱، مسجد امام سجاد علیه السلام
تلفن:۰۹۱۲۰۵۱۶۷۴۰
ایتا: nedayemasjed@